Prace magisterskie: I rok, studia stacjonarne

bioinformatyka

1. Ciecierski Łukasz

2. Dutkiewicz Zuzanna Alicja

Praca magisterska
Pochodzenie i rozpowszechnienie halogenaz jako enzymów akcesorycznych biosyntezy poliketydów przez grzyby
Kierownik: Piotr Ziółkowski

3. Grabowski Jakub

4. Kolińska Marta

5. Kuziemska Justyna Aleksandra

6. Murach Maria

7. Polcyn Bartłomiej

8. Strybel Urszula Agnieszka

9. Węgrzak Paweł

biologia

1. Belińska Kinga

Praca magisterska
Wpływ chitynaz i białek wiążących chitynę Bacillus thuringiensis na aktywność owadobójczą toksyn Cry Bacillus thuringiensis wobec larw Spodoptera exigua
Kierownik: Adam Kaznowski

2. Brzeziński Kacper

3. Burzyńska Maria Ewa

4. Buławska Roksana Justyna

Praca magisterska
Opracowanie modelu hodowli in vitro do badania oddziaływań mikoryzowych siewek pomidora infekowanych przez grzyby chorobotwórcze.
Kierownik: Teresa Lehmann

5. Damasiewicz Alicja Maria

Praca magisterska
Struktura gatunkowa Chilopoda i Diplopoda w wybranych szklarniach polskich.
Kierownik: Małgorzata Leśniewska

6. Draga Mateusz Janusz

Praca magisterska
Znaczenie bakterioplanktonu jako dodatkowego źródła pokarmu dla skorupiaków planktonowych
Kierownik: Sławomir Cerbin

7. Dropikowska Dominika

Praca magisterska
Anomalie morfologiczne Haplophilus subterraneus (Chilopoda: Geophilomorpha) w populacji poznańskiej gatunku w latach 2017- 2018.
Kierownik: Małgorzata Leśniewska

8. Fertun Daria Anna

Praca magisterska
Wykorzystanie Sophophora melanogaster do oceny genotoksyczności wybranych alkaloidów roślinnych
Kierownik: Ewa Chudzińska

9. Grabowska Adriana Katarzyna

Praca magisterska
Udział krótkich niekodujących RNA (sno-miRNA) w rozwoju i progresji wysokozłośliwych guzów mózgu
Kierownik: Anna Goździcka-Józefiak

10. Grupa Julia Joanna

11. Guźniczak Adrian

Praca magisterska
Charakterystyka przestrzennych wzorców dynamiki lasu – 25 lat obumierania drzew w górnoreglowym borze świerkowym
Kierownik: Jan Holeksa

12. Głowacka Martyna

Praca magisterska
Porównanie zooplanktonu drobnych zbiorników wodnych terenów zalewowych Warty w aspekcie mikrosiedlisk
Kierownik: Natalia Kuczyńska-Kippen

13. Hejnowicz Monika Julia

Praca magisterska
Wpływ sezonu urodzenia na kształtowanie się wskaźnika (2D:4D) długości palców ręki
Kierownik: Anita Szwed

14. Jankowska Patrycja Marianna

Praca magisterska
Wpływ poziomu otłuszczenia na tempo dojrzewania płciowego dziewcząt
Kierownik: Anita Szwed

15. Jaszczak Mirosława Maria

Praca magisterska
Rodzaj podłoża i obecność luk w drzewostanie a wiek i dynamika wzrostu młodego pokolenia świerków w borze górnoreglowym
Kierownik: Jan Holeksa

16. Jóźwiak Monika

Praca magisterska
Rola helikazy DRH1 w biogenezie mikroRNA u Arabidopsis thaliana
Kierownik: Artur Jarmołowski

17. Kaniewska Beata Ewa

Praca magisterska
Identyfikacja białek oddziałujących z helikazą DRH1 u Arabidopsis thaliana
Kierownik: Artur Jarmołowski

18. Kardasz Anna

Praca magisterska
Zastosowanie metod oceny wieku w chwili śmierci wykorzystywanych w antropologii sądowej do analizy szczątków kostnych z populacji pradziejowych i historycznych.
Kierownik: Marta Krenz-Niedbała

19. Kaźmierczak Milena Magdalena

Praca magisterska
Analiza właściwości przeciwutleniających liofilizatu z korzenia Scutellaria baicalensis Georgi z wykorzystaniem metod chromogennych i fluorogennych w erytrocytach ludzkich
Kierownik: Lucyna Mrówczyńska

20. Kałużny Jacek

21. Kowalska Katarzyna Hanna

Praca magisterska
Późny fenotyp behawioralny homozygotycznego mysiego modelu ataksji rdzeniowo-móżdżkowej typu 3 Ki91 od 12 miesiąca życia.
Kierownik: Małgorzata Słocińska

22. Krawiec Adrianna

Praca magisterska
Identyfikacja genotypowa bakterii z rodzaju Staphylococcus izolowanych z materiałów pobranych od Gołębia miejskiego
Kierownik: Ewa Szczuka

23. Krzyżańska Joanna Adrianna

Praca magisterska
Identyfikacja kompleksów tworzonych przez białko DPY30 w komórkach stabilnej linii HEK293-GFP-DPY30 niesynchronizowanych i synchronizowanych w mitozie.
Kierownik: Elżbieta Poręba

24. Latowska Julia

Praca magisterska
Analiza ekspresji genu czynnika transkrypcyjnego LSF w wybranych typach nowotworów ginekologicznych.
Kierownik: Justyna Broniarczyk

25. Leciej Dawid Michał

Praca magisterska
Opracowanie metody równoczesnej analizy czterech markerów STR znakowanych tym samym barwnikiem fluorescencyjnym
Kierownik: Mirosława Dabert

26. Lemańczyk Paweł Robert

Praca magisterska
Charakterystyka jęczmiennych genów metabolizmu poliamin.
Kierownik: Ewa Sobieszczuk-Nowicka

27. Lenczewska Anna Paulina

Praca magisterska
Sierpówka Streptopelia decaocto i grzywacz Columba palumbus w Poznaniu – stan i zmiany wybranych elementów ekologii lęgowej
Kierownik: Aleksander Winiecki

28. Lewandowska Martyna

29. Macudziński Jakub

Praca magisterska
Morfometria ludzkich kosteczek słuchowych w populacjach średniowiecznych i współczesnych
Kierownik: Sylwia Łukasik

30. Mikołajczyk Ewelina

Praca magisterska
Wykorzystanie danych z odłowów żywołownych do określania typów behawioralnych myszy leśnych
Kierownik: Rafał Zwolak

31. Niśkiewicz Małgorzata

Praca magisterska
Związek morfotypu samca z odpowiedzią na inbred u androdymorficznego roztocza Rhizgolyphus robini (Acari: Astigmatna: Acaridae)
Kierownik: Jacek Radwan

32. Oszust Mateusz

Praca magisterska
Wpływ pokarmu na skład chemiczny wydzielin gruczołów opistosomalnych u gatunku Archegozetes longisetosus Aoki, 1965 (Acari: Oribatida).
Kierownik: Ziemowit Olszanowski

33. Pawlak Aleksandra Anna

34. Pazdioara Jagoda Olga

Praca magisterska
Opracowanie czterech nowych polimorficznych markerów STR do analizy pokrewieństwa w populacji Polski
Kierownik: Mirosława Dabert

35. Rajewska Kaja Janina

Praca magisterska
Wpływ wilgotności, temperatury i światła na wzrost i rozwój ślimaka Cornu aspersum.
Kierownik: Agnieszka Mokrowiecka

36. Ryniec Monika

37. Rzepczak Alicja

Praca magisterska
Zróżnicowanie intensywności żerowania Argyresthia conjugella na owocach Sorbus aucuparia na tle zmienności cech owocujących osobników
Kierownik: Jan Holeksa

38. Sokołowska Joanna

Praca magisterska
Relacje filogenetyczne pomiędzy Pinus mugo, P. uliginosa i P. uncinata w kompleksie sosen górskich Pinus mugo na podstawie fragmentu sekwencji ITS rDNA.
Kierownik: Konrad Celiński

39. Stachowiak Katarzyna Magdalena

Praca magisterska
Dojrzałość biologiczna w momencie urodzenia a przebieg procesów rozwoju fizycznego i psychoruchowego dzieci w pierwszych latach życia.
Kierownik: Magdalena Kosińska

40. Szyca Agnieszka

Praca magisterska
Wykorzystanie mitochondrialnego DNA do badania relacji genetycznych pomiędzy europejskimi populacjami ludzkimi z okresu brązu
Kierownik: Anna Juras

41. Szymańska Joanna Magdalena

Praca magisterska
Wpływ stanu okołourodzeniowego dziewcząt urodzonych przedwcześnie oraz z małą masą ciała na tempo dojrzewania płciowego.
Kierownik: Anita Szwed

42. Szymkowiak Lidia

Praca magisterska
Występowanie plazmidowych genów oporności na fluorochinolony w metagenomie wody rzeki Warty
Kierownik: Ryszard Koczura

43. Tsiareshyna Maryia

Praca magisterska
Budowa morfologiczno-histologiczna kądziołków i gruczołów przędnych Linothele megatheloides (Mygalomorphae, Dipluridae)
Kierownik: Paweł Szymkowiak

44. Wawrzyniak Weronika Maria

Praca magisterska
Profilowanie taksonomiczne zbiorowisk grzybów w środowiskowych próbach glebowych w oparciu o dane z sekwencjonowania metagenomu ITS1
Kierownik: Mirosława Dabert

45. Wojnarowska Magdalena

Praca magisterska
Ocena oddziaływań mikrośrodowiska raka piersi na makrofagi - badania in vitro na modelu 3D guza.
Kierownik: Agnieszka Knopik-Skrocka

46. Zmudziński Mateusz

Praca magisterska
Roztocze dutkowe z rodziny Syringophilidae (Acariformes: Prostigmata) pasożytujące na ptakach Niemiec.
Kierownik: Maciej Skoracki

biologia, specjalność nauczanie biologii

1. Kamińska Daria Weronika

Praca magisterska
Budowa i funkcjonowanie układu nerwowego człowieka - koncepcje uczniów szkół podstawowych, licealnych i studentów Wydziału Biologii.
Kierownik: Eliza Rybska

2. Loręcka Klaudia Maria

Praca magisterska
Kształtowanie pojęć przyrodniczych z zakresu herpetologii poprzez obrazowanie poznawcze.
Kierownik: Eliza Rybska

3. Nochowicz Dominika

Praca magisterska
Ocenianie kształtujące na lekcjach biologii na drugim etapie edukacyjnym
Kierownik: Rafał Bernard

4. Pankowski Patryk

Praca magisterska
Wiek w chwili ślubu i kulturowe kryteria doboru partnera w Poznaniu okresu dwudziestolecia międzywojennego
Kierownik: Grażyna Liczbińska

5. Szmyt Patrycja Marta

Praca magisterska
Kształtowanie uczniowskich pojęć z zakresu ekologii w oparciu o uprawę roślin w zamkniętym systemie ekologicznym
Kierownik: Agnieszka Cieszyńska

6. Szofer Sandra Ewa

7. Włodarczak Adamina Wanda

Praca magisterska
Mikroskop świetlny jako narzędzie dydaktyczne w nauczaniu biologii
Kierownik: Zbigniew Adamski

biotechnologia

1. Azzahra Nur Afifah

Praca magisterska
Influence of heavy metal stress on antioxidant status in Phytophthora infestans
Kierownik: Magdalena Arasimowicz-Jelonek

2. Baranek Martyna Katarzyna

Praca magisterska
Wpływ delecji genu kodującego dysmutazę anionorodnika ponadtlenkowego (CuZn-SOD) na funkcjonowanie komórek drożdży Saccharomyces cerevisiae z ekspresją izoform ludzkiego białka VDAC
Kierownik: Andonis Karachitos

3. Celmer Zuzanna

Praca magisterska
Wpływ genotypu APOE na przebieg stwardnienia rozsianego w kohorcie chorych Szpitala MSW w Poznaniu
Kierownik: Maria Anna Bobowicz

4. Chodań Michał

Praca magisterska
Zmiany aktywności translacyjnej Staphylococcus aureus w odpowiedzi na stres antybiotykowy
Kierownik: Katarzyna Raczyńska

5. Chwiałkowski Filip Paweł

6. Delimata Joanna Maria

Praca magisterska
Ekspresja izoform A i B ludzkiego białka IGF w liniach komórkowych
Kierownik: Julia Durzyńska

7. Dzięgielewski Wojciech

8. Gąsiorowska Aleksandra

Praca magisterska
Immunodetekcja białek E6 oraz E7 wirusa brodawczaka HPV16 w transdukowanych keratynocytach ludzkich
Kierownik: Julia Durzyńska

9. Grabiński Wojciech

Praca magisterska
Zróżnicowanie izoform białka VDAC u ślimaków wodnych i lądowych.
Kierownik: Hanna Kmita

10. Grądzka Klaudia

Praca magisterska
Analiza wiązania białka StBBX3 do rejonu promotorowego genów StSP6A i StSP3D w warunkach in vitro za pomocą techniki EMSA i in vivo z wykorzystaniem drożdżowego systemu jednohybrydowego
Kierownik: Agnieszka Ludwików

11. Grot Natalia Anna

Praca magisterska
Modulowanie ekspresji genów regulowanych przez MYC poprzez uszkodzenie motywów E - box metodą CRISPR / Cas9
Kierownik: Maria Anna Bobowicz

12. Homa Jan Jerzy

Praca magisterska
Ekspresja wybranych genów w roślinach pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.) w odpowiedzi na inokulację grzybami z rodzaju Trichoderma Pers.
Kierownik: Magdalena Arasimowicz-Jelonek

13. Jankowska Klaudia Maria

Praca magisterska
Podłoże molekularne zespołu Papillon-Lefevre - analiza spektrum mutacji w genie Katepsyny C w wybranych rodzinach z różnych regionów Polski
Kierownik: Maria Anna Bobowicz

14. Januchta Katarzyna

Praca magisterska
Identification of genetic suppressors of a histone acetyltransferase NuA4 mutant by CRISPR-Cas9 screen of selected histone deacetylases
Kierownik: Piotr Ziółkowski

15. Jasiewicz Katarzyna

Praca magisterska
Analiza wiązania białka StBBX4 do rejonu promotorowego genów StSP6A i StSP3D w warunkach in vitro za pomocą techniki EMSA i in vivo z wykorzystaniem drożdżowego systemu jednohybrydowego
Kierownik: Agnieszka Ludwików

16. Kaczorowska Monika Anna

Praca magisterska
Analiza procesu degradacji DNA podczas starzenia się liści oraz korzeni chłonnych topoli kalifornijskiej (Populus trichocarpa Torr. et Gray)
Kierownik: Agnieszka Bagniewska-Zadworna

17. Katulska Natalia

Praca magisterska
Udział kwasu pipekolowego w immunizacji ziemniaka względem Phytophthora infestans
Kierownik: Magdalena Arasimowicz-Jelonek

18. Kopa Michał

Praca magisterska
Influence of nucleotide excision repair on bacterial mutagenesis
Kierownik: Krzysztof Leśniewicz

19. Kordyś Martyna Maria

Praca magisterska
Badania oddziaływań czynnika transkrypcyjnego EKLF (Erythroid Kruppel-like Factor) z Elonginą C
Kierownik: Mirosława Siatecka

20. Kozłowska Agata Paulina

Praca magisterska
Wykorzystanie magnetycznych nanocząstek w skojarzonej chemio- i fototerapii raka wątroby w warunkach in vitro.
Kierownik: Lucyna Mrówczyńska

21. Kołodyński Paweł

Praca magisterska
Charakterystyka „genomu N” u allopoliploidalnego wątrobowca Pellia borealis przy wykorzystaniu polimorfizmu wybranych sekwencji chloroplastowego DNA
Kierownik: Ireneusz Odrzykoski

22. Kurek Katarzyna Anna

Praca magisterska
Wpływ egzogennie dostarczonych antyoksydantów na żywotność nasion klonu srebrzystego (Acer saccharinum L.) w czasie ich podsuszania i przechowywania.
Kierownik: Witold Wachowiak

23. Maćkowska Natalia

Praca magisterska
Analiza funkcji kaskady kinaz MAPKKK17/18-MKK3 w regulacji rozwoju aparatów szparkowych
Kierownik: Agnieszka Ludwików

24. Marciniak Aleksandra

Praca magisterska
Badanie oddziaływań czynnika transkrypcyjnego EKLF (Erythroid Kruppel-like Factor) z białkiem DDB1
Kierownik: Mirosława Siatecka

25. Milczarek Aleksandra

Praca magisterska
Udział helikaz w regulacji translacji niezależnej od kodonu AUG z mRNA zawierającego ekspansję powtórzeń trójnukleotydowych CGG
Kierownik: Krzysztof Sobczak

26. Misiukiewicz Anna

Praca magisterska
Udział kwasu azelainowego w immunizacji ziemniaka względem Phytophthora infestans
Kierownik: Magdalena Arasimowicz-Jelonek

27. Młodzińska Aleksandra Dominika

Praca magisterska
Opracowanie wydajnej metody izolacji DNA z bakterii porastających filtry węglanowe
Kierownik: Mirosława Dabert

28. Pawlaczyk Rafał

Praca magisterska
Molekularne mechanizmy przeciwutleniającego działania liofilizatu z ziela Scutellaria orientalis L. w erytrocytach ludzkich
Kierownik: Lucyna Mrówczyńska

29. Pietras Paulina Joanna

Praca magisterska
Regulacja ekspresji genów zależnych od receptora estrogenowego beta w odpowiedzi na hipoksję w raku jelita grubego.
Kierownik: Elżbieta Poręba

30. Romanowska Kamila

Praca magisterska
Znaczenie metylacji DNA genu HIF3alfa w raku jelita grubego
Kierownik: Elżbieta Poręba

31. Rudska Violetta

Praca magisterska
Wpływ Acinetobacter spp., Enterobacter spp. i Pseudomonas aeruginosa na wytwarzanie reaktywnych form tlenu w komórkach endotelialnych EA. hy926
Kierownik: Sylwia Krzymińska

32. Sen Diana

Praca magisterska
Analiza sekwencji mikrosatelitarnych genomów dwóch gatunków: Ophioglossum vulgatum i Botrychium lunata z wykorzystaniem techniki NGS
Kierownik: Katarzyna Buczkowska-Chmielewska

33. Tylak Katarzyna Anna

Praca magisterska
Wpływ grzybni arbuskularnej na ekspresje genów kodujących aktywność amoniakoliazy fenyloalaniny (PAL) oraz lipooksygenazy (LOX) w siewkach pomidorów infekowanych przez grzyby chorobotwórcze.
Kierownik: Teresa Lehmann

34. Ulatowska Anna Karolina

35. Winnicka Agata Krystyna

Praca magisterska
Aktywność insektycydowa mieszanin kryształów białkowych Bacillus thuringiensis z substancjami pochodzącymi z Litsea cubeba i Quassia amara wobec gąsienic Spodoptera exigua
Kierownik: Adam Kaznowski

36. Wójcik Krystian Paweł

37. Wojtkowiak Filip Paweł

Praca magisterska
Wpływ chitynaz i białek wiążących chitynę Serratia marcescens na aktywność owadobójczą toksyn Cry B. thuringiensis wobec larw Spodoptera exigua
Kierownik: Adam Kaznowski

38. Wójtowicz Tomasz

Praca magisterska
Opracowanie procedury i instrukcji pomiarowej oznaczania poliamin metodą wysokosprawnościowej chromatografii cieczowej
Kierownik: Ewa Sobieszczuk-Nowicka

39. Żabicka Marta

biotechnologia, studia w j. angielskim

1. Bałdysz Sophia Julia

Praca magisterska
Expression of major latex protein (CmMLP) from Chelidonium majus L. latex and its biomedical applications
Kierownik: Robert Nawrot

2. Farag Pakinam Adel

Praca magisterska
The analysis of dental occlusion in a medieval skeletal population from Poland.
Kierownik: Marta Krenz-Niedbała

3. Kambodi Ankit Himmatbhai

4. Komorowska Marlena

Praca magisterska
Expression, purification, activity analysis and crystallization of metallo-beta-lactamases
Kierownik: Agnieszka Ludwików

5. Magdziarek Magdalena

Praca magisterska
Expression, purification and crystallization of amidohydrolases
Kierownik: Agnieszka Ludwików

6. Patel Chakshu

Praca magisterska
Application of native tree species for phytoremediation of As contaminated soils –extremely toxic element for human health.
Kierownik: Magdalena Krzesłowska

7. Purwin Dominika Marlena

8. Raulinajtys Maciej Tadeusz

Praca magisterska
Identyfikacja bakterii z rodzaju Coxiella w kleszczach w oparciu o sekwencjonowanie metagenomu 16S rDNA
Kierownik: Mirosława Dabert

9. Rawicka Iga

Praca magisterska
The effect of selected mutations in a chaperone protein ProQ from Escherichia coli on binding of noncoding RNA molecules
Kierownik: Mikołaj Olejniczak

10. Rogala Michał

11. Sepetowska Agnieszka Beata

Praca magisterska
Effect of mitochondria fission inhibition on the yeast Huntington disease model cells expressing human VDAC isoforms.
Kierownik: Hanna Kmita

12. Sobala Dominika

Praca magisterska
Genes conferring resistance to tetracycline in the metagenome of municipal wastewater.
Kierownik: Joanna Mokracka

13. Sudheer Babu Arjun

14. Tomaszewska Maria

Praca magisterska
Transcription factors regulating gene expression in Bastille group phages
Kierownik: Jakub Barylski

15. Wasilewska Anna

Praca magisterska
Development of a new method for absolute quantification of transcription termination events in pathogenic bacteria.
Kierownik: Andrzej Pacak

16. Wolbach Filip

Praca magisterska
Biofilm formation by Staphylococcus spp. strains isolated from birds.
Kierownik: Ewa Szczuka

neurobiologia

1. Bączyk Joanna

2. Bień Jakub

3. Bukato Konrad Aleksander

4. Cioch Aleksandra Agata

5. Dobkowska Renata Anna

Praca magisterska
Generacja reaktywnych form tlenu w komórkach drożdżowego modelu choroby Huntingtona z ekspresją izoform ludzkiego białka VDAC.
Kierownik: Hanna Kmita

6. Graczyk Dawid

7. Grincelew-Kniaziew Maria

Praca magisterska
Wpływ tiametoksamu na aktywność lokomotoryczną Caenorhabditis elegans
Kierownik: Robert Sobkowiak

8. Pietrzyk Ewelina Katarzyna

9. Solka Katarzyna

10. Stolarska Monika

Praca magisterska
Ocena prenatalnych uwarunkowań poziomu impulsywności u dzieci w wieku szkolnym
Kierownik: Tomasz Hanć

11. Waszak Anna Maria

12. Więcek Jakub

13. Zych Aron

14. Łoniewska Zuzanna Anna

Praca magisterska
Ocena prenatalnych uwarunkowań poziomu uwagi wzrokowej u dzieci w wieku szkolnym
Kierownik: Tomasz Hanć

ochrona środowiska

1. Bronikowski Maciej Adam

2. Celebias Paulina Marta

Praca magisterska
Czy zróżnicowanie wielkości nasion zwiększa potencjał regeneracyjny dębów?
Kierownik: Joanna Ziomek

3. Fajfer Daniel Andrzej

Praca magisterska
Niedźwiedziówkowate (Arctiinae) Parku Narodowego Gorongosa w Mozambiku
Kierownik: Marek Bąkowski

4. Konieczna Aleksandra Marta

Praca magisterska
Małe ssaki w lasach referencyjnych oraz gospodarczych Puszczy Gorzowskiej
Kierownik: Rafał Zwolak

5. Kubiak Patryk

Praca magisterska
Efektywność metod służących do wykrywania obecności oraz stopnia zagrożenia orzesznicy Muscardinus avellanarius L.
Kierownik: Mirosław Jurczyszyn

6. Ordon Tomasz

Praca magisterska
Sezonowa zmienność jakości wody Jeziora Uzarzewskiego poddanego zrównoważonej rekultywacji
Kierownik: Ryszard Gołdyn

7. Piechota Joanna Katarzyna

Praca magisterska
Wykorzystanie gatunków z rodzaju Cladophora do oceny warunków środowiskowych rzek nizinnych Wielkopolski
Kierownik: Beata Messyasz

8. Radziszewska Anna Małgorzata

Praca magisterska
Rola rekultywacji w kształtowaniu metalimnetycznych szczytów fitoplanktonu w jeziorze Durowskim
Kierownik: Beata Messyasz

9. Różycka Milena Monika

Praca magisterska
Rola zimowiska powstałego w ramach kompensacji przyrodniczej dla nietoperzy występujących w Kobylimpolu (Poznań)
Kierownik: Mirosław Jurczyszyn

10. Szlauderbach Damian

Praca magisterska
Wpływ zakwitów fitoplanktonu na klimat świetlny wód wybranych jezior eutroficznych Wielkopolski o zróżnicowanym natężeniu antropopresji
Kierownik: Tomasz Joniak

11. Szymańska Agnieszka Maria

Praca magisterska
Wpływ fenologii na przebieg krzywych spektralnych wybranych gatunków roślin i zbiorowisk roślinnych na terenie osiedla Morasko-Radojewo w Poznaniu w aspekcie ich wykorzystania w zarządzaniu środowiskiem przyrodniczym
Kierownik: Maciej Nowak

12. Wysocka Justyna

Praca magisterska
Ocena wpływu mieszaniny kwasów polifenolowych wydzielanych do środowiska przez Cladophora glomerata na liczebność pleustofitów (Lemna minor) w kontekście ich wykorzystania w bioremediacji zanieczyszczenia wód
Kierownik: Beata Messyasz

13. Łukasiewicz Zuzanna

Praca magisterska
Wpływ trofii na strukturę i dynamikę zespołów bakterii metanotroficznych w pelagialu jezior o zróżnicowanym natężeniu antropopresji
Kierownik: Sławomir Cerbin

Prace licencjackie: III rok, studia stacjonarne

bioinformatyka

1. Andrée Tomasz

Praca licencjacka
Nowa metoda identyfikacji cząsteczek małych RNA na podstawie danych z wysokoprzepustowego sekwencjonowania
Kierownik: Marek Żywicki

2. Borowiec Paweł

3. Dorsz Krystian

4. Gaducewicz Gracjan Sebastian

Praca licencjacka
Identyfikacja i adnotacja funkcjonalna genów osieroconych u bakterii
Kierownik: Andrzej Zieleziński

5. Garbala Monika

6. Grucela Anita Anna

Praca licencjacka
Podłoże genetyczne metabolizmu składników pokarmowych i aktywności fizycznej u człowieka.
Kierownik: Joanna Ciomborowska-Basheer

7. Grzybowski Michał

8. Janiszewska Katarzyna Anna

Praca licencjacka
Automatyczne rozpoznawanie osobników na przykładzie analizy obliczeniowej sygnałów dźwiękowych wąsaczka żółtorzytnego (Pogoniulus bilineatus)
Kierownik: Tomasz Osiejuk

9. Kaczor Maciej

Praca licencjacka
Porównanie wybranych metod identyfikacji cząsteczek microRNA na podstawie danych z wysokoprzepustowego sekwencjonowania.
Kierownik: Marek Żywicki

10. Knaur Monika

Praca licencjacka
Analiza zachowawczości elementów struktury tRNA.
Kierownik: Maciej Szymański

11. Kuczyński Jędrzej

Praca licencjacka
Elementy kontroli inicjacji translacji u bakterii
Kierownik: Maciej Szymański

12. Kupczyk Alicja

13. Kwaśniewska Karolina

Praca licencjacka
Udział retrogenów w chorobach człowieka i innych kręgowców
Kierownik: Joanna Ciomborowska-Basheer

14. Markowska Katarzyna

Praca licencjacka
Ocena przydatności metod uczenia maszynowego do modelowania zmienności przestrzennej zagęszczenia populacji pospolitych gatunków ptaków
Kierownik: Lechosław Kuczyński

15. Podeszwa Magdalena Anna

16. Rolczak Kinga Laura

17. Rzeźniczak Wiktor

Praca licencjacka
Rola mitochondrialnej oksydazy alternatywnej w anhydrobiozie niesporczaków.
Kierownik: Hanna Kmita

18. Sośnicka Aleksandra

19. Szelc Olga Monika

20. Wegner Wojciech Krzysztof

Praca licencjacka
Opracowanie nowych sposobów wizualizacji więzów przestrzennych i ich implementacja w programie do modelowania makromolekularnego PyRy3D Chimera Extension
Kierownik: Janusz Bujnicki

21. Zielińska Katarzyna Ewa

Praca licencjacka
Porównanie bazy danych BOLD z innymi publicznymi bazami sekwencji DNA
Kierownik: Ireneusz Odrzykoski

biologia

1. Buda Jakub Andrzej

Praca licencjacka
Influence of macroclimate and regional geology on shaping of micro-fauna assemblages in cryoconite holes (Ecology Glacier, King George Island, Maritime Antarctic)
Kierownik: Ziemowit Olszanowski

2. Dera Olga

Praca licencjacka
Rola programowania płodowego w rozwoju nadwagi i otyłości u młodzieży
Kierownik: Anita Szwed

3. Gierszewska Paulina Katarzyna

Praca licencjacka
Przyczyny patologicznego starcia zębów u osobników pochodzących z populacji pradziejowych i historycznych.
Kierownik: Marta Krenz-Niedbała

4. Gimbut Maja Maria

5. Grajek Dominika Anna

Praca licencjacka
Określenie komórkowej lokalizacji wybranych długich niekodujących RNA w linii komórkowej HEK293 człowieka z wykorzystaniem techniki frakcjonowania komórkowego.
Kierownik: Michał Szcześniak

6. Gratkowska Marta Małgorzata

Praca licencjacka
Czynniki biologiczne i środowiskowe w determinacji orientacji seksualnej człowieka
Kierownik: Tomasz Hanć

7. Gruszczyńska Matylda Marzanna

Praca licencjacka
Dynamika zbiorowiska fitoplanktonu płytkiego, zdominowanego przez makrofity zanurzone jeziora w okresie sezonu wegetacyjnego
Kierownik: Aleksandra Pełechata

8. Jaskot Kaja

Praca licencjacka
Charakterystyka strukturalna i funkcjonalna mikrośrodowiska niszy komórek macierzystych w jajniku Drosophila melanogaster
Kierownik: Elżbieta Czarniewska

9. Kaczmarek Aleksandra Zofia

10. Karpicka-Ignatowska Kamila Maria

Praca licencjacka
Temperature-dependent developmental time in the invasive wheat curl mite, Aceria tosichella
Kierownik: Anna Skoracka

11. Kucz Magdalena

Praca licencjacka
Rola programowania płodowego oraz sezonowość urodzeń w rozwoju dzieci i młodzieży
Kierownik: Anita Szwed

12. Kudlińska Klaudia Anna

Praca licencjacka
Urodzeniowa masa ciała a tempo wzrastania liniowych wymiarów ciała u chłopców w okresie dojrzewania
Kierownik: Magdalena Durda

13. Kułaga Kinga Jolanta

Praca licencjacka
Porównanie skuteczności wykrywania gatunków ptaków przez obserwatora oraz automatyczny rejestrator w różnych typach środowisk
Kierownik: Michał Budka

14. Leśniewska Aleksandra

Praca licencjacka
Zastosowanie sekwencjonowania nowej generacji do detekcji chorobotwórczych bakterii na przykładzie Anaplasma phagocytophilum (Rickettsiales) wektorowanych przez kleszcze
Kierownik: Mirosława Dabert

15. Maron Weronika

Praca licencjacka
Genotypowanie wybranych polimorfizmów liczby kopii obejmujących geny kodujące białka lub transpozony w populacji Arabidopsis thaliana
Kierownik: Jan Sadowski

16. Mojsiejczyk Ewelina

Praca licencjacka
Poziom otłuszczenia a tempo wzrastania liniowych wymiarów ciała u chłopców w okresie dojrzewania
Kierownik: Magdalena Durda

17. Neńca Magdalena

Praca licencjacka
Bylica piołun (Artemisia absinthium) jako roślina lecznicza w profilaktyce i terapii chorób
Kierownik: Łukasz Wojtyla

18. Nowicka Faustyna

Praca licencjacka
Zróżnicowanie wskaźnika długości palców (2D:4D) w odmiennych grupach zawodowych
Kierownik: Anita Szwed

19. Patuła Mateusz Grzegorz

Praca licencjacka
Prenatalne przyczyny zaburzeń rozwoju ośrodkowego układu nerwowego u człowieka
Kierownik: Magdalena Durda

20. Pieniawska Monika

Praca licencjacka
Znaczenie metod histologicznych i immunohistochemicznych w diagnostyce nowotworów złośliwych człowieka.
Kierownik: Agnieszka Knopik-Skrocka

21. Piotrowski Mikołaj Tymoteusz

Praca licencjacka
Dynamika wzrastania a status społeczno-ekonomiczny młodzieży urodzonej w Polsce Płn.-Zach. w latach 50. XX w.
Kierownik: Sylwia Łukasik

22. Pranga Katarzyna

Praca licencjacka
Charakterystyka szczepionek przeciw wirusom brodawczaka ludzkiego (HPV)
Kierownik: Julia Durzyńska

23. Przymuszała Marta

Praca licencjacka
Stworzenie konstruktów do nadekspresji izoform α1 i α2 białka MEF2C
Kierownik: Agnieszka Piasecka

24. Remlein Marcin Stefan

Praca licencjacka
Charakterystyka donośnych głosów popielicy Glis glis L.
Kierownik: Mirosław Jurczyszyn

25. Repczyńska Helena Maria

Praca licencjacka
Wzorce płodności w przemysłowej Łodzi w II połowie XIX i na początku XX wieku.
Kierownik: Grażyna Liczbińska

26. Serkiz Katarzyna Anna

Praca licencjacka
Analiza składu ciała osób chorych na mukowiscydozę
Kierownik: Anita Szwed

27. Sokołowska Emilia

Praca licencjacka
Dobowe oraz sezonowe zmiany w aktywności wokalnej zięby
Kierownik: Michał Budka

28. Stachowiak Wiktoria

Praca licencjacka
Zastosowanie markerów mikrosatelitarnych i regionów barkodowych w kryminalistyce
Kierownik: Konrad Celiński

29. Stefan Magdalena

Praca licencjacka
Zróżnicowanie flory roślin naczyniowych wybranych siedlisk Nowego Dworu (pow. nowotomyski)
Kierownik: Zbigniew Celka

30. Stróżewska Weronika

Praca licencjacka
Menarche i długość cyklu miesiączkowego u dziewcząt urodzonych w latach 50. XX w. w Polsce północno-zachodniej.
Kierownik: Marta Krenz-Niedbała

31. Szipluk Norbert

Praca licencjacka
Interakcje pomiędzy białkami Cry Bacillus thuringiensis i ich wpływ na aktywność owadobójczą
Kierownik: Jakub Baranek

32. Szymczak Aleksandra

Praca licencjacka
Zgrupowania meiofauny w porostach o zróżnicowanej budowie plechy (Kangerlussuaq, Południowo-Zachodnia Grenlandia)
Kierownik: Ziemowit Olszanowski

33. Szymczak Nikolina Roksana

Praca licencjacka
Nowotworowe komórki macierzyste - największe aktualne wyzwanie w biologii nowotworów
Kierownik: Agnieszka Knopik-Skrocka

34. Trafny Rafał

Praca licencjacka
Dynamika liczebności inwazyjnej sinicy Cylindrospermopsis raciborskii w kontekście warunków klimatycznych
Kierownik: Mikołaj Kokociński

35. Urbanowicz Celina

Praca licencjacka
Charakterystyka osi mózgowo-jelitowej. Zależności występujące między florą bakteryjną jelit a funkcjonowaniem układu nerwowego u człowieka.
Kierownik: Małgorzata Słocińska

36. Walas Aleksandra

Praca licencjacka
Komunikacja roślin: informacja, sposób jej przekazu i znaczenie ekologiczno-ewolucyjne
Kierownik: Marlena Lembicz

37. Wesołek Angelika Adrianna

Praca licencjacka
Rola wirusów w procesie transformacji nowotworowej komórki
Kierownik: Anna Goździcka-Józefiak

38. Wojtczak Wirginia Anna

Praca licencjacka
Wpływ odżywiania i aktywności fizycznej na masę ciała dorosłych Wielkopolan w XX i XXI wieku.
Kierownik: Grażyna Liczbińska

39. Woźniak Katarzyna

Praca licencjacka
Struktura populacji gupika (Poecilia reticulata) na Trynidadzie i Tobago
Kierownik: Magdalena Herdegen-Radwan

40. Łowicka Martyna

Praca licencjacka
Identyfikacja genów β-laktamaz u pałeczek Gram-ujemnych wyhodowanych z materiałów pobranych od ptaków.
Kierownik: Joanna Mokracka

biologia, specjalność nauczanie przyrody i biologii

1. Banach Patrycja

Praca licencjacka
Przesądy i mity dotyczące zachowań i biologii pająków w koncepcjach uczniów szkół podstawowych.
Kierownik: Paweł Szymkowiak

2. Boś Małgorzata Agnieszka

Praca licencjacka
Medycyna ludowa, a współczesne preparaty farmaceutyczne – na wybranych przykładach gatunków roślin
Kierownik: Piotr Szkudlarz

3. Brembor Marta

Praca licencjacka
Czynniki biologiczne i środowiskowe w etiologii otyłości
Kierownik: Tomasz Hanć

4. Budych Kinga Maria

Praca licencjacka
Zwierzęta budzące fobie - diagnoza koncepcji dziecięcych.
Kierownik: Eliza Rybska

5. Dobosz Arkadiusz Rafał

Praca licencjacka
Pokwitanie i wzrastanie liniowych wymiarów ciała oraz ich zaburzenia u chłopców w okresie adolescencji.
Kierownik: Magdalena Durda

6. Dylawerska Barbara

Praca licencjacka
Projekt ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej „Pomiędzy brzegami” w Wolińskim Parku Narodowym
Kierownik: Zbigniew Celka

7. Filipiak Sylwia Patrycja

Praca licencjacka
Modyfikujący wpływ przewlekłego stresu w okresie dojrzewania na masę ciała chłopców i dziewcząt
Kierownik: Sylwia Trambacz-Oleszak

8. Jutrzenka Kamila

Praca licencjacka
Wykorzystanie metody bliźniąt w genetyce zachowania
Kierownik: Lech Urbaniak

9. Kuchcińska Dajana Weronika

Praca licencjacka
Problematyka biologicznych uwarunkowań seksualności człowieka w mediach społecznościowych
Kierownik: Agnieszka Cieszyńska

10. Loba Karolina

Praca licencjacka
Wybrane ssaki wodne - możliwości i problemy dydaktyczne wynikające z koncepcji dziecięcych.
Kierownik: Eliza Rybska

11. Mokrzycki Patryk

12. Piotrowiak Monika

Praca licencjacka
Wpływ nawyków żywieniowych na rozwój fizyczny dzieci w młodszym wieku szkolnym.
Kierownik: Sylwia Trambacz-Oleszak

13. Szymczak Monika

Praca licencjacka
Doświadczenia i eksperymenty przyrodnicze w IV klasie szkoły podstawowej – wskazania podstawy programowej a praktyka podręczników szkolnych
Kierownik: Renata Dudziak

14. Winkiel Magdalena

Praca licencjacka
Wpływ solaniny i chakoniny na aktywność kardiotropową blokera kanałów wapniowych - werapamilu u chrząszcza Tenebrio molitor L.
Kierownik: Szymon Chowański

15. Wiśniewska Alicja

16. Wojtkowiak Joanna

Praca licencjacka
Modele biologiczne w budowaniu pojęć na temat ptaków.
Kierownik: Eliza Rybska

17. Woźniak Kamila Katarzyna

Praca licencjacka
Sieć semantyczna wokół pojęcia "ryba" w koncepcjach dziecięcych.
Kierownik: Eliza Rybska

18. Żak Julia Katarzyna

Praca licencjacka
Znaczenie środowiska w kształtowaniu cech behawioralnych człowieka.
Kierownik: Lech Urbaniak

biotechnologia

1. Adamska Natalia

Praca licencjacka
Markery genetyczne i epigenetyczne w diagnostyce schizofrenii
Kierownik: Tomasz Hanć

2. Albin Daria

Praca licencjacka
Zróżnicowanie i częstość występowania haplogrup chromosomu Y w europejskich ludzkich populacjach pradziejowych od okresu mezolitu do epoki żelaza
Kierownik: Anna Juras

3. Bigos Aleksandra Magdalena

Praca licencjacka
Rola polimorfizmów genów kodujących relaksynę w występowaniu przedwczesnej czynności skurczowej macicy.
Kierownik: Magdalena Kosińska

4. Borowiec Blanka Maria

Praca licencjacka
Rola polimorfizmów genów kodujących prostaglandyny w występowaniu przedwczesnej czynności skurczowej macicy
Kierownik: Magdalena Kosińska

5. Brodziński Adrian

Praca licencjacka
Analiza mutacji genu TOM70 u pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą Parkinsona
Kierownik: Małgorzata Wojtkowska

6. Błaszczyk Szymon

Praca licencjacka
Analiza proteomu stromy chloroplastów w mutantach Arabidopsis thaliana pozbawionych proteazy EGY2
Kierownik: Małgorzata Adamiec

7. Chrzanowska Justyna

Praca licencjacka
Rola polimorfizmów genu kodującego oksytocynę w występowaniu przedwczesnej czynności skurczowej macicy
Kierownik: Magdalena Kosińska

8. Ciecholewski Karol Kamil

9. Ciesiołka Maria Danuta

Praca licencjacka
Regulacja translacji in vitro lipoproteiny Lpp z Escherichia coli przez niekodujące RNA MicL monitorowana za pomocą fluorescencji białka GFP
Kierownik: Mikołaj Olejniczak

10. Dworczak Marta

Praca licencjacka
Charakterystyka i działanie alkaloidów roślinnych oraz ich wykorzystanie w medycynie i rolnictwie.
Kierownik: Małgorzata Słocińska

11. Dłubała Wojciech Kazimierz

Praca licencjacka
Analiza mutacji genu PARK2 u pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą Parkinsona
Kierownik: Małgorzata Wojtkowska

12. Garbarz Karolina

Praca licencjacka
Charakterystyka i rola mikrobiałek (miPs) u roślin i zwierząt
Kierownik: Robert Nawrot

13. Gazecka Monika

Praca licencjacka
Zastosowanie spektrometrii mas do identyfikacji białek mitochondrialnych w preparatach motyli cyjanogennych z rodzaju Zygaena.
Kierownik: Hanna Kmita

14. Gierszon Maria Anna

Praca licencjacka
Kasety genowe mobilnych integronów pałeczek Enterobacteriaceae występujących na piórach ptaków
Kierownik: Ryszard Koczura

15. Gliniewicz Wojciech

16. Górska Martyna Julia

Praca licencjacka
Zróżnicowanie i częstość występowania haplogrup mitochondrialnego DNA w ludzkich populacjach pradziejowych w okresie brązu, na terenie Europy i Azji.
Kierownik: Anna Juras

17. Grzesiak Jakub

Praca licencjacka
Wirusy jako czynniki onkogenne i narzędzie w zwalczaniu nowotworów
Kierownik: Robert Nawrot

18. Głogowska Weronika Sara

Praca licencjacka
Zastosowanie sekwencjonowania nowej generacji do detekcji chorobotwórczych bakterii na przykładzie Borrelia spp. (Spirochaetes) wektorowanych przez kleszcze
Kierownik: Mirosława Dabert

19. Ignaszak Weronika Marta

Praca licencjacka
Znaczenie biofilmu bakteryjnego w procesie odżywiania pełzaków z rodzaju Acanthamoeba
Kierownik: Krzysztof Leśniewicz

20. Jagiełło Aleksandra

Praca licencjacka
Molekularna identyfikacja endobakterii dziedziczonych w linii matczynej u mechowców (Acari: Oribatida) w rezerwacie „Żurawiniec” w Poznaniu
Kierownik: Edyta Konecka

21. Jankun Zuzanna

Praca licencjacka
Uzyskanie linii transgenicznych ziemniaka Solanum tuberosum niosących dodatkowe kopie wybranych genów potencjalnie związanych z tolerancją na niedobór wody
Kierownik: Zofia Szweykowska-Kulińska

22. Kamińska Anna Celina

Praca licencjacka
Weryfikacja oddziaływań białko-białko między preseniliną 2 a białkami wytypowanymi metodą TAP-tagging
Kierownik: Przemysław Wojtaszek

23. Kapica Jakub Franciszek

Praca licencjacka
Modelowanie architektury ryzotronów dla potrzeb analizy molekularnych uwarunkowań komunikacji w sieciach korzeniowych o różnej topologii
Kierownik: Władysław Polcyn

24. Karlik Anna Weronika

Praca licencjacka
Uzyskanie i charakterystyka linii transgenicznych Arabidopsis thaliana z ekspresją allelu dcl1-13.
Kierownik: Zofia Szweykowska-Kulińska

25. Kasprzyk Joanna

Praca licencjacka
Analiza oddziaływań pomiędzy podjednostką egzocystu Sec10 a cytoszkieletem u Arabidopsis thaliana
Kierownik: Anna Kasprowicz-Maluśki

26. Kolasińska Julia

Praca licencjacka
Identyfikacja potencjalnych sekwencji tranzytowych DNazy 2 z Acanthamoeba castellanii
Kierownik: Krzysztof Leśniewicz

27. Koliński Maciej Mateusz

28. Kortus Klaudia

Praca licencjacka
Struktura genetyczna integronów bakterii Gram-ujemnych wyizolowanych z jamy dziobowej ptaków.
Kierownik: Joanna Mokracka

29. Kowalczyk Magdalena

Praca licencjacka
Selekcja homozygotycznych linii mutantów Arabidopsis thaliana z insercją T- DNA w obrębie genów oksydaz diaminowych.
Kierownik: Ewa Sobieszczuk-Nowicka

30. Kozakiewicz Oliwia Magdalena

Praca licencjacka
Znaczenie hamowania aktywności kinazy difosforanów nukleozydów (NDPK) w oddychaniu komórek ameby Acanthamoeba castellanii
Kierownik: Andrzej Woyda-Płoszczyca

31. Kozioł Justyna Zuzanna

Praca licencjacka
Selekcja homozygotycznych linii mutantów Arabidopsis thaliana z insercją T- DNA w obrębie genów oksydaz poliaminowych.
Kierownik: Ewa Sobieszczuk-Nowicka

32. Kubaszek Weronika Barbara

Praca licencjacka
Ocena aktywności przeciwrodnikowej nowych pochodnych kofeiny jako potencjalnych antyoksydantów
Kierownik: Lucyna Mrówczyńska

33. Kubicka Wiktoria Konstancja

Praca licencjacka
Analiza oddziaływań pomiędzy podjednostką egzocystu Sec8 a cytoszkieletem u Arabidopsis thaliana
Kierownik: Anna Kasprowicz-Maluśki

34. Leżak Paulina Olga

Praca licencjacka
Selekcja linii Arabidopsis thaliana homozygotycznych pod względem insercji T-DNA w obrębie genu At3G56740 kodującego białko homologiczne do romboidalnej proteazy wewnątrzbłonowej
Kierownik: Małgorzata Adamiec

35. Lurka Hubert Kacper

Praca licencjacka
Rola modyfikacji histonów w uzależnieniu od narkotyków
Kierownik: Robert Sobkowiak

36. Malesa Aleksandra

Praca licencjacka
Wpływ egzogennych kwasów nukleinowych na specyficzną ekspresję genów u wypławków (Planarian sp.)
Kierownik: Anna Goździcka-Józefiak

37. Mazideński Maciej

Praca licencjacka
Egzosomy TEXs jako narzędzie komunikacji międzykomórkowej w procesie rozwoju nowotworu
Kierownik: Agnieszka Knopik-Skrocka

38. Mazurkiewicz Marta Anna

Praca licencjacka
Charakterystyka procesu formowania łańcuchów poliubikwitynowych i ich funkcja w degradacji białek
Kierownik: Agnieszka Ludwików

39. Olszewska Daria Wiktoria

Praca licencjacka
Regulacja ekspresji genów u wypławków(Planarian sp.) za pomoca małocząsteczkowych związków
Kierownik: Anna Goździcka-Józefiak

40. Orzoł Dominika

Praca licencjacka
Charakterystyka wybranych wirusów rekombinowanych znajdujących zastosowanie w medycynie i biotechnologii
Kierownik: Julia Durzyńska

41. Pabiszczak Monika Lidia

42. Pacewicz Klaudia

Praca licencjacka
Analiza mutacji genu PINK1 u pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą Parkinsona
Kierownik: Małgorzata Wojtkowska

43. Popis Małgorzata Wioletta

Praca licencjacka
Analiza mutacji genu TOM20 u pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą Parkinsona:
Kierownik: Małgorzata Wojtkowska

44. Porada Karolina Marta

Praca licencjacka
Występowanie genów kodujących enterotoksyny u gronkowców wyizolowanych z produktów spożywczych.
Kierownik: Ewa Szczuka

45. Rybarczyk Maciej Jerzy

Praca licencjacka
Udział komórek układu immunologicznego w patogenezie stwardnienia rozsianego oraz najnowsze strategie terapeutyczne hamujące rozwój choroby
Kierownik: Agnieszka Knopik-Skrocka

46. Sidorowicz Agnieszka

Praca licencjacka
Zastosowanie sekwencjonowania nowej generacji do detekcji chorobotwórczych pierwotniaków na przykładzie Babesia spp. (Apicomplexa, Piroplasmida) wektorowanych przez kleszcze
Kierownik: Mirosława Dabert

47. Stube Daria Magdalena

Praca licencjacka
Analiza oddziaływań między białkiem HYL1 a białkami CDC5 i DRB4
Kierownik: Zofia Szweykowska-Kulińska

48. Szubski Jan Maksymilian

Praca licencjacka
Molekularny mechanizm działania leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych na wybrane układy ciała człowieka
Kierownik: Małgorzata Słocińska

49. Szurzyńska Kamila

Praca licencjacka
Analiza lokalizacji wybranych białek alergennych u Artemisia campestris
Kierownik: Anna Kasprowicz-Maluśki

50. Tondowska Dorota

51. Walkowiak Agnieszka

Praca licencjacka
Heterologiczna ekspresja mitochondrialnego białka VDAC niesporczaka Hypsibius dujardini w komórkach drożdży Saccharomyces cerevisiae
Kierownik: Andonis Karachitos

52. Wienskowska Olga Maria

Praca licencjacka
Rola sumoilacji i ubikwitynacji w regulacji funkcji białek
Kierownik: Agnieszka Ludwików

53. Wilińska Dominika

Praca licencjacka
Wpływ chitynaz Bacillus thuringiensis i Serratia marcescens na aktywność owadobójczą toksyn Vip Bacillus thuringiensis wobec larw Spodoptera exigua.
Kierownik: Jakub Baranek

54. Wojtczak Izabela Barbara

Praca licencjacka
Przygotowanie konstruktu wektorowego zawierającego sekwencję kodującą genu cry1F z Bacillus thuringiensis
Kierownik: Jakub Baranek

55. Włoch Karolina Olga

Praca licencjacka
Analiza lokalizacji wybranych białek alergennych u Artemisia vulgaris.
Kierownik: Anna Kasprowicz-Maluśki

56. Żakowska Aleksandra Sara

57. Zydroń Karolina Anna

Praca licencjacka
Identyfikacja i wykorzystanie feromonów płciowych moli (Tineidae) w przemyśle spożywczym i leśnictwie
Kierownik: Marek Bąkowski

ochrona środowiska

1. Berezowski Adam Eugeniusz

Praca licencjacka
Ocena wpływu składu gatunkowego, struktury i położenia wybranych drzewostanów na parametry fenologiczne obliczone na podstawie danych satelitarnych w celu wykorzystania w zarządzaniu środowiskiem przyrodniczym
Kierownik: Paweł Bogawski

2. Czuja Katarzyna

3. Dudek Magdalena Maria

Praca licencjacka
Wielkości banków oospor ramienic (Characeae, Charophyta) i ich zdolność do rekrutacji w zróżnicowanych pod względem stanu zachowania jeziorach reprezentujących siedlisko Natura 2000 „Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic Charetea
Kierownik: Maciej Gąbka

4. Fornalska Agnieszka Helena

5. Frąckowiak Karina Patrycja

Praca licencjacka
Charakterystyka przyrodnicza zabytkowego Parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni jako wstęp do inwentaryzacji elementów chronionych
Kierownik: Andrzej Brzeg

6. Frankowska Helena

7. Głuszak Artur Bolesław

Praca licencjacka
Chronione i zagrożone elementy flory i mykobioty rezerwatu "Cisy w Czarnem" (Pomorze) - aktualny stan poznania
Kierownik: Andrzej Brzeg

8. Hemmerling Joanna Agnieszka

Praca licencjacka
Ocena jakości wody Jeziora Raczyńskiego poddanego zabiegom rekultywacyjnym
Kierownik: Katarzyna Kowalczewska-Madura

9. Józefiak Ewelina

Praca licencjacka
Jakość wód rzeki Warty i wybranych starorzeczy na obszarze Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego
Kierownik: Katarzyna Kowalczewska-Madura

10. Kałus Adam Stanisław

Praca licencjacka
Metody wspomagania naturalnego rozrodu ryb łososiowatych w aspekcie ich restytucji i ochrony
Kierownik: Maciej Gąbka

11. Kucharski Arkadiusz

Praca licencjacka
Wpływ zanieczyszczenia wód powierzchniowych farmaceutykami na biocenozy wodne
Kierownik: Piotr Klimaszyk

12. Kwiatkowski Kamil Mateusz

Praca licencjacka
Analiza podziałów biogeograficznych kontynentu afrykańskiego z uwzględnieniem antropopresji
Kierownik: Justyna Wiland-Szymańska

13. Lichwa Agata Katarzyna

Praca licencjacka
Uwarunkowania przyrodnicze i stan zachowania szaty roślinnej rezerwatu przyrody "Dębowa Góra" w Nadleśnictwie Bogdaniec (woj. lubuskie)
Kierownik: Andrzej Brzeg

14. Matyba Anna

Praca licencjacka
Prawnie chronione i zagrożone elementy szaty roślinnej północnej części uroczyska Łąkociny (Dąbrowy Krotoszyńskie)
Kierownik: Andrzej Brzeg

15. Niciejewska Karolina Anna

Praca licencjacka
Zmiany we florze roślin naczyniowych stałej powierzchni testowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego przy Stacji Geoekologicznej w Storkowie (pow. szczecinecki)
Kierownik: Zbigniew Celka

16. Olejniczak Magdalena Maria

Praca licencjacka
Wskaźnikowe znaczenie torfowca wąskolistnego (Sphagnum angustifolium (Warnst.) C.E.O. Jensen) w aspekcie zmian poziomu wody na torfowiskach
Kierownik: Maciej Gąbka

17. Piątek Wiktoria

Praca licencjacka
Identyfikacja na podstawie poczwarek zagrożonych gatunków przezierników z rodzaju Pyropteron
Kierownik: Marek Bąkowski

18. Pląskowska Kinga

19. Radecki Jakub

20. Sobczyński Adam

Praca licencjacka
Uwarunkowania historyczne i fizjograficzne obiektu archeologicznego w Gieczu jako podstawa do badań nad przemianami flory roślin naczyniowych
Kierownik: Andrzej Brzeg

21. Zataj Mateusz

Praca licencjacka
Ocena naturalności dendroflory dwóch różnie usytuowanych parków miejskich Środy Wielkopolskiej
Kierownik: Andrzej Brzeg

22. Łukomski Szymon

Praca licencjacka
Zgrupowanie lęgowe ptaków w południowej części Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Dolina Środkowej Warty PLB 300002
Kierownik: Piotr Zduniak

Prace magisterskie: I rok, studia niestacjonarne

biologia

1. Barczuk Adrianna Sara

Praca magisterska
243. Zmienność niełupek w kompleksie Solidago virgaurea L. (Asteraceae) w gradiencie wysokościowym
Kierownik: Piotr Szkudlarz

2. Czaplewska Katarzyna Malgorzata

Praca magisterska
244. Różnorodność gatunkowa mechowców (Acari: Oribatida) okręgu Queqqata (zachodnia Grenlandia): identyfikacja taksonomiczna i regionalizacja fauny.
Kierownik: Ziemowit Olszanowski

3. Frąckowiak Marta

Praca magisterska
245. Zagrożenia dla zdrowia ludzi wynikające z bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z nietoperzami
Kierownik: Mirosław Jurczyszyn

4. Jędrczak Karolina Justyna

Praca magisterska
246. Występowanie genów oporności na fluorochinolony w metagenomie ścieków miejskich.
Kierownik: Joanna Mokracka

5. Juszczak Klaudia

Praca magisterska
247. Wpływ hormonów płciowych, kortyzolu oraz leptyny na tempo dojrzewania dziewcząt.
Kierownik: Anita Szwed

6. Kaźmierczak Magdalena Maria

Praca magisterska
248. Ocena częstości występowania oraz podłoża zaburzeń snu i rytmu okołodobowego u dzieci w wieku szkolnym
Kierownik: Tomasz Hanć

7. Kowalska Magdalena Urszula

Praca magisterska
249. Występowanie genów warunkujących oporność na antybiotyki makrolidowe w metagenomie ścieków miejskich.
Kierownik: Joanna Mokracka

8. Kozłowska Dobrosława Teresa

Praca magisterska
250. "Udział czynników genetycznych w etiopatogenezie zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD)"
Kierownik: Maria Anna Bobowicz

9. Kubiak Anna Maria

Praca magisterska
251. Struktura zgrupowań wrotków (Rotifera) i skorupiaków (Cladocera i Copepoda) w mikrosiedliskach drobnych zbiorników wodnych Wielkopolski
Kierownik: Natalia Kuczyńska-Kippen

10. Kulesza Karolina

11. Muzyczuk Żaneta Arletta

Praca magisterska
252. Zastosowanie nowoczesnego systemu monitorowania obiegu materiału tkankowego VANTAGE w Zakładzie Patomorfologii.
Kierownik: Ewa Chudzińska

12. Podedworna Ewelina Żaneta

Praca magisterska
253. Motyle - element ozdoby w naszym otoczeniu jako wyraz świadomości przyrodniczej społeczeństwa.
Kierownik: Marek Bąkowski

13. Rewers Marlena Magdalena

Praca magisterska
254. Związek między fazą cyklu menstruacyjnego a obrazem ciała u dojrzewających dziewcząt
Kierownik: Sylwia Trambacz-Oleszak

14. Roziewska Katarzyna Anna

Praca magisterska
255. Wybrane elementy ekologii lęgowej sierpówki Streptopelia decaocto i grzywacza Columba palumbus w środowiskach miejskich Gdańska
Kierownik: Aleksander Winiecki

15. Sikora Dawid

Praca magisterska
256. Stan odżywienia adolescentów ze zdiagnozowanym zespołem Aspergera.
Kierownik: Sylwia Trambacz-Oleszak

16. Szkudlarek Michał

17. Szymański Dawid

Praca magisterska
257. Wpływ częstości karmienia samic pająka Heterothele villosella (Mygalomorphae, Theraphosidae) na liczbę jaj oraz rozmiary kokonów.
Kierownik: Paweł Szymkowiak

18. Szymański Dominik Mateusz

Praca magisterska
258. Przeżywalność młodocianych osobników pająka Heterothele villosella (Mygalomorphae, Theraphosidae) w zmiennych warunkach pokarmowych.
Kierownik: Paweł Szymkowiak

19. Wenska Maria

ochrona środowiska

1. Brychczyński Tomasz

2. Koberska Michalina

Praca magisterska
259. Wykorzystanie makroglonów w ocenie stanu ekologicznego wód płynących Polski
Kierownik: Andrzej Rybak

3. Kurańda Piotr Wincenty

4. Lewandowski Michał Jakub

5. Lisewska Agnieszka

Praca magisterska
260. Ocena procesów kształtujących zmienność genetyczną sosen Pinus sylvestris oraz P. mugo w Górach Stołowych w aspekcie ochrony reliktowych populacji tych gatunków
Kierownik: Witold Wachowiak

6. Marszałkiewicz Ewelina

7. Morgaś Kowalczuk Katarzyna Alina

Praca magisterska
261. Wpływ zabiegów ochronnych na gradację fitofagów w drzewostanach sosnowych Nadleśnictwa Lubsko
Kierownik: Adam Głazaczow

8. Nowak Szymon

Praca magisterska
262. Gradacje owadów leśnych: rola zabiegów ochronnych prowadzonych w drzewostanach sosnowych Nadleśnictwa Babki
Kierownik: Adam Głazaczow

9. Pawlak Mateusz Jan

10. Ratuszniak Patrycja Magdalena

11. Walczak Dorota

12. Wojtasiak Piotr

Praca magisterska
263. Ochrona lasów sosnowych a masowe pojawy owadów szkodliwych w Nadleśnictwie Jarocin
Kierownik: Adam Głazaczow

Prace licencjackie: III rok, studia niestacjonarne

biologia

1. Chmielewski Mikołaj Andrzej

Praca licencjacka
264. Warunki występowania gatunków zagrożonych w Bolimowskim Parku Krajobrazowym.
Kierownik: Julian Chmiel

2. Grela Monika Anna

Praca licencjacka
265. Czynniki biologiczne i środowiskowe w determinacji zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych
Kierownik: Tomasz Hanć

3. Grochala Rafał

Praca licencjacka
266. Retrogeny jako markery genetyczne w nowotworach piersi i płuc
Kierownik: Izabela Makałowska

4. Mieloch Grzegorz

5. Nawrocka Marta Maria

6. Pokorniecka Joanna

Praca licencjacka
267. Nawyki żywieniowe i ich wpływ na zachowanie dzieci w wieku przedszkolnym
Kierownik: Sylwia Trambacz-Oleszak

7. Rosik Konrad

8. Węclewska Agnieszka

Praca licencjacka
268. Modyfikujący wpływ przewlekłego stresu na wysokość ciała dzieci i młodzieży
Kierownik: Sylwia Trambacz-Oleszak

9. Zbroniec Antonina

ochrona środowiska

1. Chmielewska Ilona Anna

2. Grabowska Marta Kinga

3. Hoffmann Maciej

4. Jędrzejak Agata Helena

5. Jenek Julia Anna

Praca licencjacka
269. Ocena stanu ekologicznego wód Jeziora Swarzędzkiego na podstawie analiz fitoplanktonu.
Kierownik: Anna Kozak

6. Lehmann-Piątkowska Iwona

Praca licencjacka
270. Ocena znaczenia wielkości i biomasy makrofitów w kształtowaniu różnorodności wioślarek (Cladocera) starorzeczy o różnym typie troficznym
Kierownik: Natalia Kuczyńska-Kippen

7. Lewandowska Kaja Anna

8. Pacholak Katarzyna

9. Sikorska Joanna

Praca licencjacka
271. Zastosowanie glonów w ocenie jakości wód płynących
Kierownik: Elżbieta Szeląg-Wasielewska

10. Tórz Jacek Artur

Praca licencjacka
272. Rola drobnych zbiorników wodnych w zachowaniu bioróżnorodności ichtiofauny w obrębie krajobrazu
Kierownik: Piotr Klimaszyk